Inori

11 tekstów – auto­rem jest Ino­ri.

###

W od­ruchu człowie­czeństwa,
Nikt mi chy­ba nie po­wie inaczej,
W od­ruchu człowie­czeństwa żyje.

Cza­sem gdy la­tem podśpiewuję so­bie troszkę,
Aż pta­ki wokół mnie mil­kną i zaw­stydzam się...
Zaw­sze wte­dy dzi­wię się, że ty w tym.sa­mym miej­scu stoisz co kiedyś.
Nic nie po­wiesz.
Ręce si­we.
Sto­py pop­ra­wione.

I wte­dy jest mi wstyd, że ja tu uma­jam drogę, a Ciebie zna­leźć nie mogę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2016, 00:04

Byłoby mi dobrze

Gdy roz­pa­lisz raz ser­ce
w ra­mionach się skrzące...

Tak mi dob­rze.
Tak mi dob­rze.

Dłonie za­pamiętują do­tyk,
Szu­kać go będą w po­wiet­rzu...

Tak mi dob­rze.
Tak mi dob­rze.

Uszy drżą słowa­mi, które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2016, 13:45

Pan karze-sługa musi

"Chodź ,chodź,cze­kam tu .
Chodź,chodź!Guchyś?
Chodź! Prze­cież wołam Cię.
Chodź,szepnę Ci parę słów.

Tam,u pal­ca me­go końca
leży ta roz­wiązła kobieta.

Led­wo jej dłoń dostrzegam.

Jest ciszą i wspomnieniem.
Przyszłości cichym westchnieniem.
Śmier­ci roz­paczliwą zazdrością.
Ludzi złow­rogą kością.

Słuchaj!Chwyć os­trze swe,
Przer­wij nić która [...] — czytaj całość

wiersz • 28 listopada 2015, 15:18

Wie­dza bez zro­zumienia jest odrealniona. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2015, 14:18

Trzy osoby boskie

Gdzie ty 
Tam ja.
Śniło mi się raz.
Mówią, żeś miłością.
Zaz­drośni kłamcy.
A w głowie mo­jej chaos,
Lecz z chaosu no­wy ład się tworzy.

Gdzie on
Tam ja biegnę.
Lecz śmieją się ze mnie.
I w głowie mo­jej kil­ka jest planet,
A każdą z nich roz­cierasz palcem.
Sadzę drze­wa ,
A ty mi je łamiesz.

Mówią, żeś mądrością.
Oni nic nie wiedzą.
Ani gdzie ty ,
Ani gdzie on,
Ani gdzie ja.
Wy­daje mi się, że nie ma nas. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 listopada 2015, 20:36

Ja jes­tem szczęśliw­sza od pros­tych ludzi.Py­tania, które so­bie za­daję nie mają od­po­wie­dzi to też mogę się nad ni­mi zas­ta­nawiać całe życie.Prości ludzie mają pros­te py­tania,a od­po­wie­dzi na nie też są pros­te ,więc nie ma się nad czym zas­ta­nawiać.To też prości ludzie muszą so­bie ciągle wy­myślać no­we prob­le­my.Bar­dzo im współczuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 listopada 2015, 11:50

Ciągle toną.

Kiedyś było mi przyk­ro ,
a te­raz to brak mi już sił.

Z pat­rze­nia jak ludzie się zeszmacają.
Urósł mi wstręt do nich.
I nie mam ocho­ty do­tykać ich problemów
na­wet za cenę ich życia.

Z słucha­nia,co by [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 listopada 2015, 21:46

Na Gwiazdkę...

Po­daruj mi czas,
bo zos­tało mi go już bar­dzo mało.
Sta­ram się jak mogę,
Ale mój włas­ny to za mało.

Bóg mi o tym przypomina
I w te­lewiz­ji huk.
Jak­by wszys­cy dookoła mnie wiedzieli.
I tyl­ko ja tonęła(!) w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 listopada 2015, 21:52

Z chciwości raju.

Stoję tam
Wśród stepów bieli.
Wo­koło mgła.

Za mną bieli anieli
Pil­nują nieba bram
(bo nie wol­no mi wejść tam).

Klęczę ,łaknę,
żeb­rzę o Two­je miłosierdzie,
zwróco­na tyłem do Ciebie.

A prze­de mną stoi On.
Pat­rzy na mnie.
Ani drgnie.

Cze­go ode mnie chce? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 listopada 2015, 13:05

Swoistość

Ile już lat nie zna­my się?
Ile już dni mi­jamy w myślach?
Ile ra­zy przechodziłam obok
nie wiedząc, że to ty?

A te­raz chce być sama.
Dręczo­na błędami.
Jes­tem człowiekiem.
By­tem nieudanym.

Człowieko­wi bar­dzo da­leko do zła.
Ale do grzechu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2015, 13:53
Zeszyty
  • Wiersze – Ta­ki so­bie zeszyt.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inori

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 maja 2016, 00:25Badylek sko­men­to­wał tek­st ###

22 maja 2016, 00:17krysta sko­men­to­wał tek­st ###

28 listopada 2015, 15:18Inori do­dał no­wy tek­st Pan karze-sługa mu­si

22 listopada 2015, 15:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Wiedza bez zro­zumienia jest [...]

22 listopada 2015, 14:23Inori sko­men­to­wał tek­st Wiedza bez zro­zumienia jest [...]

22 listopada 2015, 14:19Virtus_Statera(Dwojak) sko­men­to­wał tek­st Wiedza bez zro­zumienia jest [...]

22 listopada 2015, 14:18Inori do­dał no­wy tek­st Wiedza bez zro­zumienia jest [...]

20 listopada 2015, 20:36Inori do­dał no­wy tek­st Trzy oso­by bos­kie

15 listopada 2015, 11:50Inori do­dał no­wy tek­st Ja jes­tem szczęśliw­sza od [...]

14 listopada 2015, 21:47Inori sko­men­to­wał tek­st Pewna ka­techet­ka z Żyw­ca [...]